Over ons

De medezeggenschapsraad: meedenken over beleid.

Wat doet de MR ?

Het woord zegt het al: de leden van de MR hebben iets te zeggen. We denken, praten en beslissen mee over het beleid van onze school. In het basisonderwijs hebben ouders en personeel inspraak in de besluitvorming van het bevoegd gezag, de directie van de school of het bestuur van de Lowys Porquinstichting. De MR heeft in sommige zaken adviesrecht, dat wil zeggen dat de MR gevraagd en ongevraagd advies kan geven bij beleidsbeslissingen. Bij andere zaken heeft de MR instemmingsrecht. Het bevoegd gezag heeft in dit geval de toestemming van de MR nodig om een bepaalde beslissing te nemen.

Wie zijn de leden van de MR?

In onze MR vertegenwoordigen twee ouders de belangen van de ouders van alle leerlingen en twee leerkrachten vertegenwoordigen de belangen van het personeel. Onze MR bestaat uit:
Rozalinda Slabbekoorn (personeelsgeleding MR en voorzitter)
Barry van Roosendaal (oudergeleding MR en secretaris en penningmeester)
Cora Luijks (oudergeleding MR)
Lonneke van Mechelen en Kim Maurer (beiden parttime personeelsgeleding MR)

Hoe komt u met ons in contact?

Onze MR vergadert minimaal vijf keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen hierbij welkom is als toehoorder. U vindt de notulen en agenda van de vergaderingen op deze website. Heeft u vragen, opmerkingen of voorstellen over het beleid van De Wegwijzer? Dan kunt u altijd een van onze leden benaderen. U kunt ook mailen naar mr.dewegwijzer@lpsnet.nl Uiteraard wordt uw inbreng vertrouwelijk behandeld.